Általános szerződési feltételek

Kedves Vásárlónk!

 

Üdvözlünk a www.teakboltja.hu weboldalon. Üzemeltető: Sédinfo Bt..

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a www.teakboltja.hu weboldalon (Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Vásárló a weboldal használatával tudomásul veszi, és elfogadja az alábbiakat:

A “SÉDINFO” Bt. adatvédelmi nyilatkozata1. BevezetésA “SÉDINFO” Bt. (8411 Veszprém, Csimorka u. 36.) (a továbbiakban “SÉDINFO” Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.A www.teakboltja.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.teakboltja.hu honlapon.A “SÉDINFO” Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és “SÉDINFO” Bt. megválaszolja kérdését.A “SÉDINFO” Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.A “SÉDINFO” Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:●1998. évi XIX. törvény -a büntetőeljárásról (Be.)●2003. évi C. törvény -az elektronikus hírközlésről (Eht.)●2008. évi XLVIII. törvény –a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)●2011. évi CXII. törvény -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)●2013. évi V. törvény -a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.)2. Definíciók Érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve –azonosítható természetes személy;Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;Hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

 

2Tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;Nyilvánosságra hozatal:az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;Adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;Adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;Adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is –az adatok feldolgozását végzi;Harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;Harmadik ország:minden olyan állam, amely nem EGT-állam.Kötelező szervezeti szabályozás (BCR –binding corporate rules):multinacionális társaságok által alkalmazott és a bejegyzés székhelye szerinti EU-tagállam adatvédelmi hatósága által jóváhagyott kötelező magatartási kódex. Ennek értelmében a multinacionális cégcsoport vállalja, hogy a vállalatcsoporton belüli, az EU tagállamokterületéről harmadik, nem uniós országba történő adattovábbítás során megfelelő, a célországban egyébként szokásosnál nagyobb szintű védettséget biztosít az általa továbbított személyes adatoknak.Adatvédelmi incidens:magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg. Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartamaA “SÉDINFO” Bt. www.teakboltja.hu címen elérhető honlapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a “SÉDINFO” Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatok feldolgozását a www.irodeakteahaz.huoldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás céljából szintén a “SÉDINFO” Bt. végzi.Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.3.1. A honlapon történő online érdeklődéshez kapcsolódó adatkezelésAz adatkezelés célja: kapcsolatfelvételAz adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszámAz adatkezelés időtartama: adatkezelő az online kapcsolatfelvétel során megadott adatokat addig kezeli, amíg az érintettel az ajánlatadási folyamat le nem zárul, vagy az ebből kifolyólag megkötött együttműködési szerződés hatályát nem veszti.A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.A www.teakboltja.huoldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza.4. A szolgáltatás ügyfélszolgálataMind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot a “SÉDINFO” Bt. munkatársai látják el.5. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók A “SÉDINFO” Bt. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon  követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” awww.google.hu/intl/hu/policies/privacyInformáció a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról:www.google.com/intl/hu/policies/privacy/adsEzenkívül a “SÉDINFO” Bt. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, úgynevezett remarketing lista építése céljából. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. 6. EgyébTájékoztatjuk ügyfeleinket,hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.A “SÉDINFO” Bt. a hatóságok részére -amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte -személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonságaA “SÉDINFO” Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);c) változatlansága igazolható (adatintegritás);d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.A “SÉDINFO” Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.A “SÉDINFO” Bt. az adatkezelés során megőrzia) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.A “SÉDINFO” Bt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.8. Az adatkezelő adatai, elérhetőségeNév:“SÉDINFO” Bt.Kapcsolattartó: Babják TamásSzékhely:8411 Veszprém, Csimorka u. 36. Cégjegyzékszám:19-06-507012Bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék CégbíróságaAdószám:21515626-2-19E-mail: kapcsolat@irodeakteahaz.hu9. Jogorvoslati lehetőségekAz érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.Az érintett kérelmére a “SÉDINFO” Bt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a “SÉDINFO” Bt. költségtérítést állapít meg.A “SÉDINFO” Bt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvénybenmeghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.A “SÉDINFO” Bt. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, haa) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.A “SÉDINFO” Bt. -az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével -a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést -beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -annak közlésétől számított 30 napon belül -bírósághoz fordulhat.A “SÉDINFO” Bt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelteel. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.A “SÉDINFO” Bt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságSzékhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/CPostacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: +36 1 391 1400Telefax: +36 1 391 1410Email: ugyfelszolgalat@naih.huHa valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság megállapítja, hogy azérintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.

 

 

7JOGI NYILATKOZATFelelősség korlátozása:1. A “SÉDINFO” Bt. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:-Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.-Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.-Bármely levél -függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett -de főleg bármilyen adat elvesztése.-Bármely szoftver nem megfelelő működése.-Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.2. A “SÉDINFO” Bt. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.3. A “SÉDINFO” Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért a “SÉDINFO” Bt. felelősséget nem vállal.4. Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható awww.irodeakteahaz.huoldalon.Szerzői jogokAz oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete a “SÉDINFO” Bt. kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.Az oldal bármely elemének felhasználásához a “SÉDINFO” Bt. előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 

Regisztráció

 A Honlap tartalmának minden része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül, így a vásárlás sem regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött.

Vásárló regisztrálni a Honlap fejlécében megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően vagy a megrendelési folyamat során, a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.  A regisztrációs felületen – illetve ha regisztráció nélkül vásárol - a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 Név, Telefonszám, Email cím Jelszó.

A „Számlázási cím” menüpont alatt:

Ország, város, irányítószám, utca, házszám.

 

A Vásárló a regisztráció során további adatokat is megadhat nem kötelező jelleggel: pl. számlázási név.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

 

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a kapcsolat@irodeakteahaz.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vásárló hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Megrendelés:

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Vásárló regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett csomagajánlatokra (a továbbiakban Termék) vonatkozóan. Ha bármilyen segítségre van szüksége Szolgáltató készséggel áll rendelkezésre jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott telefonszámon. Szolgáltatónak azonban nem áll módjában telefonon keresztül megrendelést felvenni.

Vásárló a megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található ”Kosár” ikonra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába. 

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) Vásárló a Honlap jobb felső sarkában található, a "Kosár" ikonra vagy feliratra kattintva tekintheti meg és ellenőrizheti.

A „Kosár” felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a termék árát.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, a darabszám pontos begépelésével.

 Ha Vásárló minden rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva a bejelentkezési felületre érkezik, ha a vásárlás megkezdését megelőzően még nem jelentkezett be fiókjába. A megjelenő felületen a Vásárló választhat, hogy amennyiben regisztrált Vásárlója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Regisztrált vásárló” mezőbe belépési adatait megadva, vagy az „Új vásárló vagyok” mezőben található "Vásárlás regisztráció nélkül" gombra kattintással megrendelését regisztráció nélkül folytatja, illetve a „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 2.1. pontjában meghatározottak szerint.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Vásárló a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni.

Ha a Vásárló a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a " Vásárlás regisztráció nélkül" gombra kattintást követő felületen a megrendelés teljesítéséhez szükséges jelen ÁSZF 2.1. pontjában meghatározott adatokat kell megadnia. A felület alján található „Tovább” gombra kattintással a Honlap a Vásárlót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.

A Honlapon regisztrált Vásárlónak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Vásárlót ebben az esetben automatikusan a „Szállítási módok” felületre navigálja, ahol a Vásárló választani a szállítási módok között. A „Tovább” gombra kattintva a „Fizetési módok” felületre érkezik a Vásárló, ahol a Szolgáltató által biztosított fizetési módok közül tud választani. A „Tovább” gombra kattintva a Vásárló egy összegző felületre érkezik, ahol lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen a megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, a kiválasztott fizetési és szállítási módot, valamint annak költségét és a megrendelés végösszegét.

Fontos, hogy a megrendelés elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

Az oldal alján található „Megrendelés” gombra kattintást követően pedig, Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését Szolgáltató részére. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés elküldését követően merül fel a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igény (például rossz terméket rendelt, módosítani szeretné a darabszámot), azt Szolgáltatónak e-mailben jelezze: teakboltja@gmail.com email címen.

Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, mert az árak tartalmazzák a csomagolás költségét is. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között. 

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt, melynek alapján nem köteles megvásárolni a terméket.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  

Fizetés

Utánvétellel készpénzben:

Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató üzlethelyiségében a Szolgáltató vagy megbízottja részére, Pick Pack Ponton az eladó részére vagy házhozszállítás esetén a futárnak fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult. 

Bankkártyával az OTP Bank rendszerén keresztül:

A megrendelés végösszegének azonnali kifizetése történhet a Bank bankkártyás rendszerén keresztül is. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A Bank kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a bank nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján. Szolgáltató a megrendelt csomagot kizárólag a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárszolgálat részére.

PayPal:

E fizetési opció választása esetén a PayPal rendszerébe irányítja át a Szolgáltató a Vásárlót, ahol használhatja bankkártyáját vagy már meglévő PayPal számláját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. 

 

Számla 

Szolgáltató a termék megrendelésekor a Vásárló részére, e-mailben küld elektronikus számlát.

 

Kiszállítás feltételei, átvételi lehetőségek

Kiszállítás futárszolgálattal

A szállítást a Vásárló által megadott szállítási címre futárszolgálat teljesíti. A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Ha a Vásárló nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár még egyszer, megkísérli a kiszállítást a következő napon.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti.

A Terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi dokumentum aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól jegyzőkönyv felvételét kell kérnie. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

Személyes átvétel az Íródeák Kávé- és Teaházban 

A Szolgáltató, mint a webáruház üzemeltetője a Vásárlók színvonalas kiszolgálása és a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartása érdekében átvételi pontot tart fenn. 

Az átvételi pont címe: Kávé- és Teaház az Íródeákhoz, 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Nyitva tartás: hétfő-szombat 9:00-22:00, vasárnap: 14:00-22:00 Telefonszám: +36 20 505 40 10

A Szolgáltató az átvételi pontban a megrendelt termékek átvételét és az esetleges termékszavatossági kötelezettségei ellátását biztosítja. 

Személyes átvétel Pick Pack Ponton  

A Pick Pack Pont szolgáltatását választva a csomagátvétellel kapcsolatos teendőket tehát személyesen, a lehető legegyszerűbben intézheti a Vásárló: az interneten megrendelt áru a Szolgáltatótól a Vásárló által a megrendelési folyamat során kiválasztott átvételi pontba érkezik. Amikor a megrendelés a Pick Pack Pontra érkezik a Szolgáltató értesíti a Vásárlót, hogy megrendelése átvehető. Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről az eladótól jegyzőkönyv felvételét kell kérnie. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Pick Pack Ponton a csomag 7 napig vehető át. Ha a Vásárló ez idő alatt az átvételt elmulasztja, a csomag visszaszállításra kerül a Szolgáltatóhoz, aki a csomagban lévő terméket továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti.

Pick Pack Pontok Magyarország területén több, mint 240 településen, 800 ponton helyezkednek el.

 

Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje futárszolgálat és - Pick Pack Ponton történő átvétel választásakor - a Pick Pack Pontra szállítás esetén 2-5 munkanap. 

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

  1. a) a terméknek,
  2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja – de nem kötelező - a következő linken keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is:  

Elállási nyilatkozat minta

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 3. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Tekintettel arra, hogy a Fogyasztó egy csomagot vásárol meg, melynek előre meghatározott a tartalma és nem külön-külön a benne található termékek egyesével, így a Fogyasztó elállási jogát kizárólag a teljes csomagra vonatkozóan gyakorolhatja, tehát elállás gyakorlása esetén a teljes csomagot köteles a Szolgáltató részére visszajuttatni.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  1. a) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
  2. b) az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.

 

Szavatosság

Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság 

A termék hibája esetén kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatosságban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Vásárló a következő elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti:

Cím: Kávé- és Teaház az Íródeákhoz 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

E-mail cím: teakboltja@gmail.com

Tel.: +36 30 973 72 75

 

Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

Cím: Kávé- és Teaház az Íródeákhoz 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

E-mail cím: teakboltja@gmail.com

Tel.: +36 30 973 72 75

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. 

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 1.

Telefonszáma: +36 88 814 111

Fax száma: +36-88-412-150 (VKIK fax)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a Termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 

A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.teakboltja.hu és www.irodeakteahaz.hu  domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:

2020. április 4.